Ho Yuen Electronic
14 Road. The Fourth Industrial Area Long Yan, Hu Men Town, Dong Guan City, Guang Dong, China